Общи условия за ползване

Последна промяна: 19.06.2023г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://shoppingspot.bg (“Уебсайтът”), който е собственост и се управлява от “БУЛФЕЛД” ЕООД, ЕИК: 175266642, със седалище и адрес на управление: бул. Черни връх 100, гр. София, България, e-mail: info@shoppingspot.bg, телефон: 0886 09 00 55, наричано по-надолу „Доставчик“.

Използвайки Уебсайта, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите Общи Условия за Ползване (“Общи условия”) на Уебсайта. Моля да прочетете Общите условия внимателно преди да използвате този Уебсайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на info@shoppingspot.bg и/или на телефон 0886 09 00 55

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в Общите условия, Вие не трябва да използвате този Уебсайт.

I. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да информират пълно и точно Потребителите (така както са дефинирани по-долу) за условията за ползване и работа на маркетплейса, представляващ платформа за електронна търговия, намираща се на Уебсайта, чрез която Търговците (така както са дефинирани по-долу), действащи като продавачи, предлагат собствени стоки за продажба на Потребителите („Маркетплейс“) и да уредят отношенията между Доставчика и Потребителите във връзка с използване на Уебсайта и Маркетплейса. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Потребителите във връзка с използването на Уебсайта, са Политиката за поверителност, Политиката относно бисквитките и Информацията относно упражняването на правото на отказ от договора за продажба и връщане на продукта.

Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Потребителят за първи път използва Уебсайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на Уебсайта и имат действие до спиране използването на Уебсайта. Потребителят се задължава да използва Уебсайта и цялото съдържание на Уебсайта законосъобразно, в съответствие с условията, посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ „Център“ означава Търговския център Парадайс Център, находящ се в гр. София 1407, бул. Черни връх 100, собственост на Доставчика;

б/ „Поръчка“ означава всяка поръчка от Потребител, която произлиза или е получена или приета чрез Маркетплейса. Когато поръчката на Потребителя включва стоки, предлагани от различни Търговци, групата стоки от един Търговец ще бъде наричана „Под-поръчка“;

в/ „Доставчик“ означава “БУЛФЕЛД” ЕООД;

г/ „Търговец“ означава наемател на търговски обекти в Центъра, действащ като продавач, който предлага свои собствени стоки за продажба на Потребителите чрез Маркетплейса и който е упълномощил Доставчика, действащ като търговски представител на Търговеца, да сключи продажбата на стоки от името и за сметка на Търговеца чрез Маркетплейса.

д/ „Потребител“ означава физическо лице над 18 г., което се е съгласило с настоящите Общи условия и което е:

 • посетител на уебсайта https: //shoppingspot.bg,

 • лице, което е осъществило връзка с Доставчика,

 • лице, което е закупило стоки от Маркетплейса;

 • лице, което се е абонирало да получава бюлетин.

е/ „Форма за контакт“ е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на https://shoppingspot.bg/bg/contact-form, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика;

ж/ „Абонамент за бюлетин“ е включване на адрес на електронна поща на Потребителя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Търговците нови стоки и специални оферти.

2.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Потребителите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;

 • Предмета на Общите условия;

 • Характеристиките на Уебсайта;

 • Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на Уебсайта;

 • Начин за поръчка на стоки;

 • Цени и начин на плащане;

 • Отказ от поръчка;

 • Доставка;

 • Отказ на доставка. Рекламации;

 • Връщане на стоки;

 • Възстановяване на заплатена сума;

 • Форсмажорни обстоятелства;

 • Права и задължения на Потребителите;

 • Права и задължения на Доставчика;

 • Обработване на лични данни;

 • Освобождаване от отговорност;

 • Връзки към страници на трети лица;

 • Абонамент за бюлетин;

 • Права на интелектуална собственост;

 • Заключителни разпоредби.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на Доставчика: “БУЛФЕЛД” ЕООД

Седалище и адрес на управление: Република България, град София, бул. Черни връх № 100

Данни за кореспонденция: и-мейл: info@shoppingspot.bg, телефон: 0886 09 00 55.

Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър: “БУЛФЕЛД” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 175266642

ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02 / 91 53 519

факс: 02 / 91 53 525 и и-мейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет. З, 4 и 6

тел.: 02 / 933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22 и и-мейл: info@kzp.bg

уебсайт: www.kzp.bg

III. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1 Доставчикът е създал Уебсайта, в който се съдържа подробна информация за стоките, предлагани Търговците на Потребителите.

3.2 Доставчикът предоставя, а Потребителят се задължава да използва Уебсайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

3.3 Доставчикът предоставя Уебсайта и Маркетплейса като технически инструмент за сключване на договор за покупко-продажба и действа като търговски представител само на Търговците, но страна по договора за покупко-продажба с Потребителите е Търговецът, който е собственик на стоките, предмет на продажба, и който носи отговорността на продавач по приложимото законодателство.

3.4 За целите на настоящото, Търговците са упълномощили Доставчика да сключи продажбата на стоки от името и за сметка на Търговците чрез Маркетплейса. Потребителите не упълномощават Доставчика да действа като техен търговски представител и Доставчикът представлява само Търговците.

3.5. Специфичните условия на Търговците във връзка с връщане на техните стоки, закупени чрез Маркетплейса, трябва да бъдат приети отделно от Потребителя при поръчка на продукт. Те са достъпни на страницата на съответния Търговец в Маркетплейса. [Вие ще бъдете пренасочени към страницата на Търговеца в платформата чрез намиране на продукта и кликване на името на Търговеца.]

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

4.1 Уебсайтът представлява електронен магазин. Потребителите могат да закупят стоките, предлагани в Маркетплейса от Търговците, представляващи артикули, предлагани от Търговците във физическите обекти, находящи се в Центъра. Доставчикът действа от името и за сметка на Търговците при продажбата на стоките на Търговците чрез Маркетплейса. Уебсайтът предоставя на Потребителя възможност да закупи онлайн дадена стока, която желае, като за целта сключи договор за покупко-продажба с Търговците (действащи чрез Доставчика), които са наели магазини в Центъра и използват изградената от Доставчика платформа за онлайн поръчки. Потребителят може да се съгласи неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес ще бъде изпращана актуална информация относно предлаганите в Маркетплейса нови стоки и специални оферти.

4.2 Основните характеристики на предлаганите стоки, като например размери, състав, характеристики и други, са посочени от Търговците индивидуално в съответния профил на избраната от Потребителя стока. Именно в отделния профил на избраната от Потребителя стока, последният има възможност да я добави в списък с избрани от него любими продукти, ако има регистриран потребителски профил, както и да се запознае с предоставените от Търговеца размери. Самата поръчка се извършва посредством Маркетплейса, изискваща от Потребителя въвеждането на данни за доставката като имена, адрес на електронна поща, телефон и адрес на доставяне.

4.3 Уебсайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Данни на Търговците при Доставчика;

 • Всички видове стоки, които Търговците предлагат на Потребителите чрез Маркетплейса на Доставчика;

 • Информация за осъществяване на контакт с Търговеца, действащ чрез Доставчика;

 • Информация за регистриране на потребителски профил и направата на поръчка посредством онлайн платформата на Уебсайта.

4.4 Предоставяни услуги

В рамките на Уебсайта и/или Маркетплейса Потребителите имат възможност да използват следните услуги:

 • да разглеждат съдържанието на Уебсайта или на Маркетплейса;

 • да регистрират потребителски профил;

 • да изчисляват стойността, добавят и премахват желаните от тях стоки в потребителската кошница, намираща се в горния десен ъгъл на Уебсайта;

 • да осъществяват покупко-продажба на стоките на Търговците, предлагани от Доставчика от разстояние чрез Маркетплейса на Доставчика;

 • да извършват плащания на закупените от Маркетплейса стоки;

 • да класифицират дадените стоки по желан от тях критерий, като например подреждане на стоките по най-висока/ниска цена, по размери, по цвят;

 • да добавят избрани от тях стоки в специално създаден от Доставчика подраздел, който е достъпен единствено за Потребители с регистрирани потребителски профили;

 • да се запознаят с промоционално намалените към определен момент стоки, като за целта Доставчикът е създал отделен раздел “Разпродажба”; да получават информация за нови стоки и специални оферти, които се предлагат чрез Маркетплейса.

4.5 Уебсайтът предлага за продажба от разстояние посочените от Търговците стоки в Маркетплейса.

4.6 Уебсайтът предоставя подробна информация на Потребителите за всяка една стока, предлагана за продажба в Маркетплейса.

V. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1 Услугите, предлагани на Уебсайта, са предназначени да бъдат използвани от Потребители, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че отговаря на тези условия.

5.2 Регистрацията посредством създаване на профил в Уебсайта е доброволна и безплатна.

5.3 Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща и парола. Потребителят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата.

5.4 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

5.5 Потребителят потвърждава, че предоставената при регистрацията, а и след това лична информация, касаеща индивидуализацията на Потребителя, е вярна. Доставчикът не носи отговорност при технически грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Потребителят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Потребителят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

5.6 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Потребител или да откаже достъп до услугите, предлагани на Уебсайта в случай, че Потребителят предостави или Доставчикът има съмнения, че Потребителят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил по негова преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия или че информацията, предоставена от Потребителя е с незаконно съдържание или е несъвместима с настоящите Общи Условия. В случай че Доставчикът закрие/изтрие създадения потребителски профил, Потребителят има право в срок от 6 месеца от датата, на която е бил уведомен, че профилът му е закрит/изтрит, да подаде жалба до Доставчика срещу това закриване/изтриване. Когато жалбата съдържа достатъчно основания за Доставчика да счита, че решението му е неоснователно или че информацията, предоставена от Потребителя, не е незаконна и не е несъвместима с Общите условия, или че поведението на жалбоподателя не оправдава предприетата от Доставчика мярка, той отменя решението си без неоправдано забавяне. Всички подадени жалби на Потребители се подават на следния имейл адрес на Доставчика claims@shoppingspot.bg и се регистрират в специален регистър за жалби на Доставчика.

5.7 В случай на направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил и последващо заличаване на потребителския профил, то поръчката остава в сила и подлежи на изпълнение.

VI. ПОРЪЧКА

6.1 За разглеждането на Уебсайта не е необходима регистрация. Поръчки в Маркетплейса се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Въпреки това, потвърдителен имейл за приемането на поръчката в съответствие с чл. 6.6. по-долу ще бъде изпращан през работните часове на следващия работен ден.

6.2 Потребителите могат да закупят желана от тях стока от Маркетплейса като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това, стоки могат да се закупуват и без Потребителят да е регистрирал потребителски профил.

6.3 Поръчки от Потребители с регистриран потребителски профил:

За да направят поръчка от Маркетплейса, Потребители, които имат регистриран потребителски профил, е необходимо да изберат стока/и, която желаят да закупят, да изберат съответните размери и да натиснат бутона “КУПИ”. След това Потребителят трябва да отиде в потребителската кошница, намираща се в горния десен ъгъл на Уебсайта, и да потвърди поръчката посредством бутона “ПОРЪЧВАНЕ”. Потребители с регистрация могат да открият информация за поръчаните продукти в своя профил в секция „Поръчки“.

6.4 Счита се, че при направена онлайн Поръчка от регистриран потребителски профил, Потребителят, който я е направил, е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

6.5 Поръчки от Потребители, които нямат регистриран потребителски профил, по подразбиване пазаруват като гост. За да направят поръчка от Маркетплейса, Потребители, които нямат регистриран потребителски профил, е необходимо директно да изберат стока/и, която желаят да закупят от Маркетплейса, да изберат съответните размери и да натиснат бутона “ДОБАВЯНЕ В КОЛИЧКАТА”, след което трябва отидат в потребителската кошница, намираща се в горния десен ъгъл на Уебсайта, и да потвърдят поръчката посредством бутона “ПОРЪЧВАНЕ”. Необходимо е освен това да въведат следните данни, които са необходими на Доставчика за изпълнението на доставката, а именно: имена, телефонен номер, адрес на електронна поща, държава, град, пощенски код и адрес. След въвеждане на споменатите данни Потребителят следва да избере начин на доставка (до адрес/офис на Спиди или взимане от съответния Търговец в Центъра), който ще определи възможностите за плащане.

6.6 След като Потребителят завърши Поръчката, той ще получи и-мейл потвърждение, че поръчката е постъпила и се обработва. Поръчката се счита приета, само след като Доставчикът изпрати друг и-мейл на и-мейл адреса, посочен от Потребителя, потвърждаващ, че поръчаните стоки са налични и Поръчката е изпратена. В потвърждението, изпратено по и-мейл, се съдържа информация за номер на Поръчката, дата и час, в които е направена Поръчката, поръчаната стока, размер, цвят и количество, крайната цена с включени разходи за доставка, съответния/те Търговец/вци, които предоставят стоката за продажба, както и номер на товарителницата за проследяване статуса на доставка, когато е приложимо. Изпратеното от Доставчика потвърждение по имейл, че Поръчката е приета, се счита за потвърждение за сключен договор за покупко-продажба на стока от разстояние между Потребителя като купувач и Търговеца като продавач. Потвърждението, изпратено от Доставчика на Потребителя, се счита, че е влязло в сила, когато е било изпратено до електронния адрес, посочен от Потребителя, независимо, че изпратеният и-мейл може и да не е достигнал до Потребителя.

6.7 Доставчикът има право да анулира Поръчки, за които има основания да смята, че съдържат неверни данни. Доставчикът уведомява Потребителите за липсващи данни или за неверни данни и в случай, че в рамките на 24 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

6.8. Класиране на стоките в Уебсайта

6.8.1. За целите на настоящите Условия „класиране“ означава относителната приоритетна позиция на стоките или услугите, предлагани чрез Уебсайта или степента на значимост, придадена на резултатите от търсенето в Уебсайта, които са представени, организирани или съобщени от Доставчика, независимо от техническите средства, използвани за това представяне, организиране или съобщаване.

6.8.2. Класирането на стоките в Уебсайта се основава на критерия „първо най-новите оферти“, като стоките, които са качени/регистрирани последни в Уебсайта, се визуализират преди стоките, които са качени/регистрирани на по-ранна дата. Уебсайтът разполага с допълнителен филтър за търсене по критерии, които Потребителят може да зададе от падащо меню, разположено вдясно под хлебните трохички на Уебсайта, след като избере конкретна категория стоки или услуги, които желае да закупи. Допълнителните критерии за търсене във филтъра са: „първо най-популярните“, „първо най-евтините“ и „първо най-скъпите“, като Потребителят има възможност да задава поредността на посочените допълнителни критерии за търсене. Платформата разполага със собствена търсачка, в която Потребителят може да търси стоки по избрана от него ключова дума.

VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

7.1 Цените на стоките, предлагани за продажба в Маркетплейса, са посочени в лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки. Разходите за доставка на стоки, продадени чрез Маркетплейса, ще бъдат за сметка на:

 • Търговеца (безплатна доставка за Потребителя), в който случай Търговецът ще определи праговете (ако има такива) за подобна безплатна доставка чрез Маркетплейса, а Доставчикът ще уведоми Потребителя за наличието на безплатна доставка при изпращане на и-мейла, с който потвърждава, че Поръчката е приета по чл. 6.6 от настоящите ОУ; или

 • Потребителя, в който случай Търговецът следва да добави разходите към общата сума на поръчката и да ги фактурира на Потребителя заедно с продажната цена на стоките. Крайната цена на поръчката с включените разходи за доставка се посочва в и-мейла, с който Доставчикът потвърждава, че Поръчката е приета по чл. 6.6 от настоящите ОУ.

7.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени по един от следните начини:

 • плащане с кредитна или дебитна карта. Потребителят плаща сумата на поръчката (заедно с разходите за доставка на куриера, ако е приложимо) на доставчика на платежни услуги (Stripe Technology Europe Limited – лицензирано дружество за електронни пари) чрез кредитна/дебитна карта; или

 • плащане с наложен платеж. Плащането с наложен платеж се извършва в брой и важи само за доставки на територията на Република България при получаване на стоката от куриера. Потребителят плаща в брой или чрез кредитна/дебитна карта сумата на поръчката (заедно с разходите за доставка на куриера, ако е приложимо) на куриера.

7.3 Потребителят заплаща авансово на Доставчика, като оправомощен представител на Търговеца, който ще получи от името на Търговците цялата цена на поръчаната стока чрез Маркетплейса, с изключение на случаите, в които плащането се извършва с наложен платеж. В случай, че валутата на карта, с която е било извършено плащането, се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.

7.4 Погасителният ефект на задължението на Потребителя за плащане на продажната цена на Търговеца ще настъпва с получаването на средствата от Доставчика.

7.5. За избягване на съмнение, собствеността на продадените стоки се счита прехвърлена директно от Търговеца като продавач на Потребителя като купувач след завършване на плащането от Потребителя, съгласно чл. 7.4 по-горе.

7.6. Продажбата на стоки ще бъде регистрирана и докладвана чрез фискалното устройство на Търговеца.

7.7. Търговецът има задължението за издава касови бележки, фактури и всички други необходими фискални документи за всяка поръчка, заедно с всякакви разходи за доставка на куриера, ако е приложимо, в законово регламентираните срокове и в съответствие с приложимото законодателство и да ги достави на Потребителя заедно с всички други необходими документи, които съгласно приложимото право трябва да бъдат изпратени със стоките.

VIII. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

8.1 Потребителят има право да анулира направената от него и потвърдена от Доставчика Поръчка преди Поръчката да е изпратена и доставена на Потребителя и в този случай, ако Поръчката е предплатена, разходите за трансакцията са за сметка на Потребителя. Ако Поръчката вече е изпратена, разходите за доставка ще бъдат дължими в съответствие с политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на съответния Търговец.

8.2 Доставчикът има право да анулира вече направена поръчка на Потребителя и без необходимост да го уведомява, в случай че последният отказва да заплати въпросната Поръчка с наложен платеж повече от 2 пъти.

8.3 Поръчка се прекратява и в следните случаи: • при прекратяване и последваща ликвидация или несъстоятелност на една от страните и/или Търговеца; • при обективна невъзможност за изпълнение на поръчката на някоя от страните и/или Търговеца; • при предприети законови действия на държавни органи, насочени към дейността на Доставчика и/или Търговеца, в това число изземване на стоки, запечатване на обекти и други подобни.

IX. ДОСТАВКА

9.1 Доставчикът, действащ от името на Търговеца, доставя чрез куриерска фирма поръчаните от Потребителя стоки на посочен от Потребителя адрес. Доставчикът, действащ от името на Търговеца, може да достави поръчаните от Потребителя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Потребителят е избрал този метод на доставка само за стоки, които се доставят на територията на Република България. Цената за доставка за стоки, изпратени в Република България (освен в случай на безплатна доставка за Потребителя), ще бъде видима, след като желаният продукт е добавен в потребителската кошница.

9.2 Поръчаните и заплатени стоки се изпращат на територията на Република България. Сроковете на доставка на поръчаните стоки зависят от наличностите на съответния Търговец.

9.3 За повече информация за условията на доставка от страна на куриерската фирма, моля прегледайте условията за доставка на Speedy на следния линк: Общи условия (куриерски пратки) | Speedy.

9.4 Доставчикът предоставя на Потребителя информация по и-мейл за изпращането на стоките и за движението на доставката в деня, в който стоките са предадени на куриерската организация.

9.5 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от 7 дни. По време на тези 7 дни, ако Потребителят се свърже с куриерската фирма, Потребителят може да удължи този период с 2 дни. След изтичане на този срок, куриерската фирма ще върне Поръчката до Търговеца и Поръчката ще се счита за анулирана.

9.6. Ако Поръчката на Потребителя включва Под-поръчки със стоки от различни Търговци, някои от които предлагат безплатна доставка, а други – платена доставка, Потребителят ще заплати само разходите за доставка за Под-поръчките със стоки с платена доставка.

9.7 За поръчки с доставка до адрес стоките се предават на Потребителя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Потребителя, тя се връчва на лица, които са открити на адреса. В случай, че Потребителят не е намерен на посочения адрес, Доставчикът и/или Търговецът има право да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от 7 дни, освен ако Потребителят не се свърже с куриерската фирма и не го удължи с още 2 дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Търговеца чрез Доставчика.

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

10.1 Всеки Търговец предоставя политика за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора в раздел „Магазини“ на страницата на съответния Търговец в Маркетплейса, която се прилага във връзка с условията за упражняване правото на отказ от договора за покупко-продажба, връщане и замяна на закупени стоки и възстановяване на платени суми от Търговеца на Потребителя. Ако Поръчката на Потребителя включва Под-поръчки със стоки от различни Търговци, политиката за връщане, замяна и упражняване правото на отказ от договора на всеки Търговец ще бъде приложима за съответната Под-поръчка.

10.2. Допълнителна информация за връщането на стоките и съответното възстановяване на платени суми, включително стандартния електронен формуляр за упражняване на правото на отказ може да бъде намерена в информацията относно упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба и връщане на стоките, публикувана от Доставчика.

10.3. Всякакви възстановявания на суми към Потребител (например дължими при отказ от договора за покупко-продажба и връщане на стоки при условията, предвидени в закона) трябва да бъдат направени от и са отговорност единствено на съответния Търговец, а не на Доставчика.

XI. ОТГОВОРНОСТИ НА ТЪРГОВЦИТЕ

11.1. Като страна и продавач по договорите за покупко-продажба, сключени с Потребителя чрез Маркетплейса, също и като собственик на стоките, съответният Търговец е задължен да спазва всички разпоредби на приложимото законодателство във връзка с продажбата на стоки от разстояние и електронни продажби, включително, но не само, Закон за защита на потребителите (“ЗЗП”), Закон за електронната търговия и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки . Без да се ограничава общия характер на гореизложеното, Търговецът е отговорен за: (i) предоставяне на Потребителя на информацията по чл. 47 от ЗЗП по ясен и разбираем начин, включително, но не само, основните характеристики на стоките, името/наименованието на Търговеца; седалището и адреса на управление на Търговеца; крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси; наличието на законова и търговска (ако е приложимо) гаранция; наличност; краен срок (ако е приложимо); телефонен номер и/или имейл, за да даде възможност на потребителя да се свърже с търговеца бързо и да осъществява ефективна комуникация с него; адресът, на който потребителят може да изпраща всякакви жалби; условията, срока и процедурата за упражняване на правата на отказ и др.; напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги; функционалността на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и цифровите услуги, включително приложимите мерки за техническа защита, когато това е приложимо; съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание и цифровите услуги с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на търговеца или за които може разумно да се очаква, че са му известни, когато това е приложимо; (ii) изпълнението на задълженията по чл. 50 – 56 от ЗЗП относно правото на Потребителя на отказ от договора от разстояние, включително, но не само, във връзка с възстановяването на всички плащания (включително приложимите разходи за доставка), получени от Потребителя като потребител, в съответните срокове и начини съгласно закона; (iii) спазването на забраната за предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, чрез сключване на договори от разстояние съгласно чл. 58 от ЗЗП; (iv) спазването на изискванията при съобщения за намаление на цените по чл. 63 – 66 от ЗЗП; (v) отговорността за липса на съответствие на стоките с договора, съгласно чл. 123 от ЗЗП; (vi) сред други регулаторни задължения на Търговеца като продавач.

11.2 Търговецът е отговорен за осигуряването, управлението, заплащането и извършването на всякакви продажби, гаранции и клиентско обслужване, рекламации, възстановяване на суми или удовлетворения към Потребителите.

11.3 Търговецът носи еднолична отговорност за всички дефекти или несъответствия на продукт или услуга, които той предлага, както и за спазване на всички известия за изтегляне от пазара или такива, свързани с безопасността, или други подобни известия или уведомления относно продукт или услуга, свързана с продуктите.

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1 Доставчикът не носи отговорност към Потребителя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

12.2 В случай че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, Доставчикът се задължава да уведоми в разумен срок писмено Потребителя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XIII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

13.1 Потребителят се задължава да използва Уебсайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

13.2 Потребителят има право да разглежда съдържанието на Уебсайта.

Потребител, който счита, че конкретна информация в Уебсайта на Доставчика е незаконна, може да подаде уведомление за това до Доставчика по електронен път. В стандартизирания електронен формуляр за докладване на незаконно съдържание, публикуван на посочения линк https://shoppingspot.bg/report-form/ Потребителят посочва достатъчно обосновано обяснение на причините, поради които твърди, че въпросната информация представлява незаконно съдържание, ясно посочва точното електронно местоположение на тази информация, например точния URL адрес, и когато е необходимо, допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на незаконното съдържание, своето име и адрес на електронна поща, както и декларация, потвърждаваща добросъвестното му убеждение, че информацията и твърденията, съдържащи се в нея, са точни и пълни. Когато уведомлението съдържа електронна информация за контакт на Потребителя, Доставчикът без необосновано забавяне изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на уведомлението. Доставчикът също така без необосновано забавяне уведомява Потребителя за своето решение, като предоставя информация относно възможностите за правна защита във връзка с това решение. В срок от 6 месеца, считано от датата на която Потребителят е информиран за решението на Доставчика, Потребителят може да подаде жалба срещу решението на Доставчика по електронен път на следния имейл адрес: legalbulgaria@nepirockcastle.com

Доставчикът разглежда жалбата своевременно, без дискриминация, добросъвестно и безпристрастно. Когато жалбата съдържа достатъчно основания Доставчикът да счита, че неговото решение да не предприеме действия във връзка с уведомлението е неоснователно или че информацията, за която се отнася жалбата, не е незаконна и не е несъвместима с Общите условия, или съдържа информация, указваща, че поведението на жалбоподателя не оправдава взетата мярка, той отменя незабавно решението си.

13.3 Потребителят има право да закупи предлагана от Търговец стока чрез Уебсайта.

13.4 Потребителят има право да регистрира само един потребителски профил.

13.5 Потребителят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време.

13.6 Потребителят се задължава своевременно да актуализира информацията в регистрирания си профил в случай на промяна.

13.7 Потребителят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от Уебсайта.

13.8 Потребителят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма с комерсиална или некомерсиална цел каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от Уебсайта.

13.9 Потребителят няма право да изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

13.10 Потребителят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, а също така и на услугите, предлагани на Уебсайта.

13.11 Потребителят няма право да генерира прекомерно голям трафик на Уебсайта или да претоварва трафика на Уебсайта.

13.12 Потребителят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

13.13 Потребителят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от Уебсайта.

13.14 Потребителят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща и паролата си за достъп до своя регистриран профил.

13.15 Потребителят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Потребителят няма право да използва профилите на други лица.

13.16 Потребителят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.

13.17 Потребителят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Потребителят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на Уебсайта.

13.18 Потребителят няма право да изпраща “spam”, “junk mail”, “chain letter”, “phishing” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

14.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в Уебсайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

14.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в Уебсайта.

14.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието на предлаганите за продажба стоки в Маркетплейса.

14.4 Доставчикът има право да анулира непотвърдени Поръчки.

14.5 Доставчикът има право да премахва неактивни профили.

14.6 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Потребител.

14.7 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Потребител в следните изброени случаи:

 • профилът не е бил използван за повече от три години;

 • по всяко време след подадена заявка от Потребителя по електронна поща;

 • в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвестие.

14.8 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Потребител до регистрирания му профил в следните неизчерпателно изброени случаи:

 • Когато Потребителят действа в нарушение на настоящите Общи условия;

 • Когато Потребителят извършва действия, които нарушават репутацията на Уебсайта;

 • Когато Потребителят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика;

 • При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на Уебсайта;

 • При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;

 • При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.

14.9 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Потребител, който има изтрит или блокиран профил.

14.10 Доставчикът, като упълномощен представител на Търговците ще изпрати поръчаните от Потребителите стоки. За избягване на съмнение, собствеността на продадените стоки се счита за прехвърлена директно от съответния Търговец на Потребителя.

XV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

15.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Потребителите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Потребителите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

XIV. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

16.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че Уебсайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че Уебсайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

16.2 Информацията в този Уебсайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Потребителите непрестанен достъп до Уебсайта, а също така извършва поддръжка на Уебсайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Потребителите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този Уебсайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби, възникнали за Потребителите в резултат на използването на този Уебсайт и информацията от този Уебсайт.

16.3 Отговорността при използването на този Уебсайт е изцяло за Потребителя като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този Уебсайт, включително и при хипотеза на нанесена имуществена вреда на съответното техническо устройство на Потребителя.

16.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Потребители в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Потребители на Уебсайта.

16.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия Уебсайт.

16.6 Доставчикът не гарантира, че услугите и съдържанието, публикувани на Уебсайта, ще отговарят на очакванията на Потребителите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или на публикувано на Уебсайта съдържание, Потребителят не трябва да използва Уебсайта. Ако въпреки тези съмнения Потребителят продължи да използва Уебсайта, отговорността заедно с всички последствия за това се носи от Потребителя.

16.7 В случай, че Потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставки на поръчаната стока/и от куриерската фирма, Доставчикът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за Потребителя от това. Доставчикът не носи отговорност и при забавяне на доставката на стоката/ите поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

16.8 Изображенията, които са публикувани в Уебсайта, са с качество, позволяващо Потребителите да придобият представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези, показани на монитора на отделния Потребител, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Потребителя, а също така и зрителните му възприятия, и Доставчикът се освобождава от отговорност относно това дали показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XVII. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

17.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Потребителите и техните интереси.

17.2 Всички спорове между Доставчика и Потребителя ще бъдат уредени по приятелски начин чрез преговори между страните. В случай на несъгласие, спорът ще бъде отнесен към компетентния български съд.

17.3 Потребителят може също да подаде жалба чрез Европейската платформа за онлайн решаване на спорове („Платформа за ОРС“), която може да бъде открита на следния уебсайт: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформата за ОРС е също източник на информация за извънсъдебно решаване на спорове, които могат да възникнат между търговци в ЕС и потребители.

XVIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

18.1 Уебсайтът съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети лица (“Сайтове на трети лица”), като бутони за следните социални мрежи, като “Facebook” бутон, “Instagram” бутон, “TikTok” бутон. Всички Сайтове на трети лица, които могат да бъдат достъпни чрез този Уебсайт, са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби, възникнали за Потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в Сайтовете на третите лица, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XIX. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

19.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Потребителя на адрес на електронна поща в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки. Потребителите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени, като изберат опция “unsubscribe” при получаването на бюлетин. Потребителят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин и по реда, посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика, която е достъпна на: https://shoppingspot.bg/privacy-policy/ Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XX. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

20.1 Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

20.2 Съдържанието на Уебсайта на Доставчика може да бъде използвано от потребителите само за лична, нетърговска употреба.

20.3 Използването на информацията, съдържаща се в Уебсайта с търговска цел, под каквато и да е форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Потребителите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на Уебсайта за нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Потребителя вреди.

20.4 Достъпът до Уебсайта и до услугите, предоставяни на Уебсайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

20.5 Възпроизвеждането на съдържанието на Уебсайта или на част от него се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика.

20.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни, намиращи се на Уебсайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Потребителя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Потребителя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

21.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

21.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

21.4 Доставчикът има право да актуализира и изменя настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този Уебсайт с нова дата “Последна промяна” в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Чрез използването на Уебсайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

21.5 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на info@shoppingspot.bg.