Grand Optics

Политика за връщане и замяна

Данни за търговец: ДЖОЙ ФЕШЪН ЕООД

ЕИК: 130834147

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Плачковица” № 1a

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул.“Черни връх“ 100, Търговски център Парадайс Магазин: Grand Optics, Етаж: -1

Данни за кореспонденция: office@joyoptics.com телефон: 0884 20 11 80

ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

1.1. Клиентът може да замени закупени Продукти по всяко време от подаването на поръчката до изтичането на 14-дневния период, който започва да тече от получаване на Поръчката. 

1.2. Замяната на закупения Продукт е допустимо само в случай, че Продуктът не е повреден, има изряден търговски вид, а в случай че Продуктът е бил в опаковка, то същата не следва да е била разопакована. Продукти, които нямат изряден търговски вид и са били разопаковани, не могат да бъдат заменяни. 

1.3. Продуктите могат да бъдат заменяни само с други Продукти на същата или на по-висока стойност.

1.4. Правото на замяна може да бъде упражнявано от Клиента пред Продавача с писмо, адресирано до следния имейл адрес claims@grandoptics.bg, където е необходимо да попълните: име, фамилия, № на поръчката и на коя дата е получена, e-mail, телефон за връзка, код на закупен артикул/и и адрес за доставка.

1.5. Искания за замяна на Продукт не могат да бъдат предявявани и правени във физическите магазини на Продавача. Времето за замяна на Продукт се счита за запазено, ако на Продавача е изпратено Уведомление за прекратяване на договора на или преди последния ден от периода от време, посочен в клауза 1.1.

1.6. В рамките на 14 дни от упражняване на правото на замяна на Продукт Клиентът трябва да върне на Продавача  закупените продукти, заедно с всички документи, които е получил (гаранционна карта, упътвания, указания и други). 

1.7. Всички разходи за замяна на Продукта са за сметка на Клиента.

2.ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

2.1. Клиентът може да упражни правото си на връщане на закупен продукт по всяко време от подаването на поръчката до изтичането на 14-дневния период, който започва да тече от получаване на Поръчката. За упражняване на правото на връщане на закупен продукт се счита, че Поръчката е получена от Клиента: (а) ако трето лице, определено от Клиента, приема доставката на всички или на част от Поръчката или (б) ако Продуктите, поръчани от Клиента в една единствена поръчка, се доставят отделно, след като доставката на всички Продукти е приета, или (в) ако Продуктите, състоящи се от няколко части или елементи, са доставени, след като доставката на последната част или последния елемент на тези Продукти е приета. 

2.2. Право на връщане на закупен продукт имат само Клиентите, които са физически лица и имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2.3. Връщането на закупения е допустимо само в случай, че същият не е повреден. Когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел Продукт, за да е допустимо връщането на всички, е необходимо само един Продукт да е бил разопакован, а останалите да бъдат не отваряни. 

2.4. Искания за връщане на закупен продукт не могат да бъдат предявявани и правени във физическите магазини на Продавача. Времето за замяна на Продукт се счита за запазено, ако на Продавача е изпратено Уведомление за прекратяване на договора на или преди последния ден от периода от време, посочен в клауза 2.1.

2.5. Правото на връщане на закупен продукт може да бъде упражнявано от Клиента пред Продавача с писмо, адресирано до следния имейл адрес claims@grandoptics.bg, където е необходимо да попълните: име, фамилия, № на поръчката и на коя дата е получена, e-mail, телефон за връзка, код на закупен артикул/и, IBAN, BIC. Клиентът може и да попълни заявка за връщане в профила си в SHOPPINGSPOT.BG, достъпна в секция „Моите поръчки“.

2.6. В рамките на 14 дни от упражняване на правото на връщане на закупен продукт Клиентът трябва да върне на Продавача закупените продукти на адрес София 1164, ул. „Плачковица“ 1А. Периодът от време, посочен в предходното изречение, се счита за спазен, ако на или преди 14-тия ден Продуктите са предадени за транспорт. Разходите за връщане на Продуктите на Продавача са за сметка на Клиента.

2.7. Клиентът е отговорен за понижаване на стойността на Продуктите, дължащо се на прекомерно ползване, което излиза извън рамките на употребата, необходима за установяване на характеристиките и функционалността на Продуктите. 

2.8. Продавачът връща на Клиента плащанията, получени във връзка с направената покупка, в рамките на 14 дни от датата на която е уведомен от Клиента за връщане на закупен продукт, но не преди Клиентът да е върнал Продуктите на Продавача или да е доказал, че същите са изпратени.

2.9. Когато Клиентът е заплатил цената на Продуктите по безкасов начин покупната цена се възстановява по сметката, която клиента е посочил в e-mail- а за връщане на закупен продукт.
При услугата „доставка Click&Collect“, сумата за връщане на закупен продукт се възстановява по сметката, която клиента е посочил в е-mail- а/бланка за връщане на закупен продукт.

2.10. Плащанията, които следва да бъдат възстановени от Продавача на Клиента поради връщане на закупен продукт, се намаляват от Продавача със сумата, съответстваща на обезценяването на стоките съгласно клауза 2.7.

ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

3.1. Правилата от настоящия раздел се отнасят до Клиенти-физически лица, които имат качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.2. Всички Продукти, закупени на Уебсайта, се ползват с 24-месечна законова гаранция, която започва да тече в деня, в който Клиентът е приел доставка на Продуктите.

3.3. Гаранционният срок се удължава с периода, през който Клиентът не може да използва стоките поради техния гаранционен ремонт.

3.4. Гаранцията не покрива каквито и да е дефекти, възникнали на стоките:

(a)   поради механични повреди, причинени от потребителя;
(б)   поради използването на стоки в условия, чиито влажност, температура, химически и механични въздействия не съответстват на естествената околна среда;
(в)   поради различна от нормалната употреба или небрежно отношение по отношение на грижата за стоките;
(г)   поради щетите, нанесени на стоките от прекомерно натоварване или използването им в противоречие с условията на производителя за употреба на стоките, общите принципи или техническите стандарти;
(д)   поради щетите, нанесени на стоките от неизбежни и/или непредвидими събития;
(е)   от непрофесионално вмешателство, повреда по време на транспортиране, повреда от вода, щети от пожар или друга непреодолима сила.

3.5. Клиентът може да подаде искане за рекламация по отношение на стоките на имейл claims@grandoptics.bg

3.6. При подаване на рекламация по отношение на Продуктите, Клиентът предоставя на Продавача:

(а) Продуктите, предмет на гаранционния иск, с всички техни аксесоари, доставени на Клиента заедно с Продукта;
(б) касов бон и/или фактурата за стоките;

(в) сертификати и гаранционна карта, получена заедно с продукта. 

3.7. Ако Клиентът е поръчал повече Продукти, които са доставени в рамките на една Поръчка, исковете за дефекти в една от тези стоки не е причина Клиентът да има искове за дефекти в други недефектни Продукти.

3.8. Рекламацията ще бъде разглеждана единствено по отношение на дефекти, идентифицирани от Клиента в писмото за рекламация.

3.9. Продавачът ще обработи рекламацията незабавно, в по-сложни случаи в рамките на 30 дни от датата на подаване на иска за рекламация. 

3.10. Въз основа на правото, избрано от Клиента за упражняване от него/нея от следните права, Продавачът ще определи начина за разглеждане на рекламацията: 

(a)   ако дефектът може да бъде отстранен:

–  продавачът отстранява дефекта без ненужно забавяне, своевременно и по правилен начин; или
–  по искане на Клиента Продавачът заменя дефектните стоки или техните компоненти, ако дефектът се отнася само за този компонент, ако по този начин Продавачът не понася прекомерни разходи, като взема предвид цената на стоките или сериозността на дефекта; или
–  по своя собствена преценка Продавачът заменя дефектните стоки или техния компонент, ако дефектът засяга само този компонент, ако това не причинява сериозни затруднения за потребителя;

(б) ако дефектът не може да бъде отстранен и възпрепятства правилната употреба на стоката като артикул без дефекти, или ако дефектът може да бъде отстранен, но стоките не могат да бъдат използвани правилно поради дефекта, защото дефектът възниква повторно или стоките имат няколко дефекта:

–     продавачът заменя Продукта; или ако Продавачът не го замени,
–    Клиентът може да прекрати Договора.

(в) ако дефектите на стоките не могат да бъдат отстранени, Клиентът има право на разумно намаление върху покупната цена на стоките.

Ако стоките са заменени, гаранционните условия по отношения на заменената стока остават същите като при първоначално закупената.

3.11. Продавачът информира потребителя за разрешаването на неговия/нейния гаранционен иск по имейл, телефон и/или писмо и в същото време издава писмен документ на Клиента в рамките на 30 дни от датата на гаранционния иск.

Поръчки с доставка Click&Collect

При поръчки с доставка Click&Collect, възможна само за предплатени с карта поръчки, клиентът разполага със срок от 7 календарни дни да получи закупените стоки от оптика Grand Optics на ниво -1 в Paradise Center. Седемдневният срок започва да тече от датата, на която клиентът получи имейл потвърждение за изпълнение на поръчката му. Легитимация при получаване на закупените стоки става на каса с документ за самоличност и номер на поръчката.